முஹம்மத் மூலாதார நூல்களின் அடிப்படையில் நபிகளாரின் வாழ்வும் பணியும்