பணம் தொடர்பான சட்டங்கள்

பணம் தொடர்பான சட்டங்கள்

உள்ளடக்கம்

தமிழ்நாடு (நிதி நிறுவனங்களில் ) வைப்பீட்டாளர்களின் நலன்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் & விதிகள்

தமிழ்நாடு அடகு பிடிப்போர் சட்டம் & விதிகள்

தமிழ்நாடு பணம் கடன் கொடுப்போர் சட்டம் & விதிகள்* தமிழ்நாடு கந்து வட்டி ஒழிப்புச் சட்டம்

பவர் பத்திரம் தொடர்பான சட்டம்

The Banking Codes and Standards Board of India

Housing Loans

Credit Cards

கள்ள ரூபாய் நோட்டுகள் கண்டு பிடித்தல் RBI – Circular

Bank Frauds Classification and Reporting RBI-Circular

RBI Master Circular on Credit Card Operations of Banks

Bank Interest Method of Calculation

RBI Draft Guidelines on Recovery Agents by Banks

IBA Model policy on collection of dues and repossession of security

Code of Conduct Debt Recovery Agents

Fair Practice Code for Credit Card Operations

வங்கிகளுக்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நெறியுறுத்தல்கள்

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.