விதிக்கப்பட்டதும் விலக்கப்பட்டதும்

விதிக்கப்பட்டதும் விலக்கப்பட்டதும்

Image result for விதிக்கப்பட்டதும் விலக்கப்பட்டதும்

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர் : விதிக்கப்பட்டதும் விலக்கப்பட்டதும்
ஆசிரியர் : இமாம் கஸ்ஸாலி
பதிப்பகம் :யுனிவா்ஸல் பப்ளிஷர்ஸ்
பிரிவு – IA-02 – 2351

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்.

/ Islamic Tamil Articles

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *