வளரும் அறிவியல் களஞ்சியம்

வளரும் அறிவியல் களஞ்சியம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்*
நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: வளரும் அறிவியல் களஞ்சியம்
ஆசிரியர் : சிவகுமார்
பதிப்பகம் : சிக்ஸ்த் சென்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ்
பிரிவு : GSC-4109
நுால்கள் அறிவாேம்
வளரும் அறிவியல் களஞ்சியம் பல அரிய அறிவியல் கட்டுரைகளும், எழுச்சி மிக்க இந்தியாவைக் காண விரும்பி மாணவர் சமுதாயத்திற்காக எழுதிய கட்டுரைகளும், வளரும் அறிவியல் இதழில் வெளிவந்த கட்டுரைகள் பலவற்றை தொகுத்து நூலாக வெளியிட்டுள்ளோம். மாணவ சமுதாயம் இதை படித்து பயனடையும் என்று நம்புறோம்.
அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

*அஞ்சுமன் அறிவகம்*

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *