மாா்க்கம் சொன்ன மாமேதைகள்

மாா்க்கம் சொன்ன மாமேதைகள்

Image may contain: textநூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : மாா்க்கம் சொன்ன மாமேதைகள்
ஆசிரியர் : எஸ். லியாகத் அலி மன்பஈ
பதிப்பகம் : அலவீ பதிப்பகம்
பிரிவு : IHR-04 – 3460

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை,தஞ்சாவூர்.

/ Islamic Tamil History

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *