நொறுங்கிய குடியரசு

நொறுங்கிய குடியரசு

No photo description available.

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர் : நொறுங்கிய குடியரசு
ஆசிரியர் : க. பூரணச்சந்திரன்
பதிப்பகம் : காலச்சுவடு
நூல் பிரிவு : GGA -708
நூல் அறிமுகம்
இந்தியாவின் எல்லைகளிலிருந்து போர் அதன் இதயத்திலுள்ள காடுகளுக்குப் பரவிவிட்டது. இந்தியாவின் சிறப்புமிக்க எழுத்தாளர் ஒருவரால் அபாரமான பகுப்பாய்வையும் படைப்பூக்கம்கொண்ட செய்திப் பதிவையும் இணைத்து எழுதப்பட்டது ‘நொறுங்கிய குடியரசு’. உலக வல்லரசாக எழுச்சி பெற்று வருகின்ற இந்தியாவின் முன்னேற்றம், வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் இயல்பை ஆராய்வதோடு, நவீன நாகரிகம் பற்றியே அடிப்படையான கேள்விகளையும் இந்நூல் எழுப்புகிறது..
அஞ்சுமன் அறிவகம்.

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *