தீர்க்க வர்ணம்

தீர்க்க வர்ணம்

Image result for தீர்க்க வர்ணம்

நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: தீர்க்க வர்ணம்
ஆசிரியர் : அஷ்ரஃப் சிஹாப்தீன்
பதிப்பகம் : யாத்ரா
பிரிவு : GS -2500
நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.