தகவல் பெறும் உரிமை சட்ட தொகுப்பு கையேடு

தகவல் பெறும் உரிமை சட்ட தொகுப்பு கையேடு

நூல் பெயர் : தகவல் பெறும் உரிமை சட்ட தொகுப்பு கையேடு
தொகுப்பு : வழக்கறிஞர் கு.சாமிதுரை
நூல் பிரிவு : GL-1498

இந்நூலின் ஆசிரியர் உரையிலிருந்து சில தகவல்கள்,

1947ஆம் ஆண்டு நள்ளிரவில் கும்மிருட்டில் சுதந்திரம்: ஆனால் விடியல் என்று? இன்று வரை விடியவில்லை. ஆயினும் “தகவல் பெறுவதற்கான உரிமைச் சட்டம்” மூலம் விடியலுக்கு வழி வகுக்கப்பட்டுள்ளது: ஒரு வகையில் இச்சட்டம் மூலம் இரண்டாவது சுதந்திரம் பெற்றுள்ளோம் என்று கூட கூறலாம்.

இத்தகைய தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தைப் பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள இப்புத்தகம் உதவுகிறது. இதுபோன்ற பயனுள்ள புத்தகங்களை படித்து பயன்பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறது.

அஞ்சுமன் அறிவகம்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *