தகவல் தொடர்பியல்

தகவல் தொடர்பியல்

No photo description available.அஞ்சுமன் அறிவகம்*
நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: தகவல் தொடர்பியல்
ஆசிரியர் : ச.ஈஸ்வரன்
பதிப்பகம் : பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ்
பிரிவு : GSC-2425
நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்

*அஞ்சுமன் அறிவகம்*

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *