ஜமணி மாலை

ஜமணி மாலை

நூல் பெயர்: ஜமணி மாலை
ஆசிரியர்: தேங்கை ஷறபுத்தீன்
பதிப்பகம்: வெள்ளம்ஜி ஜமால் தாவூது பேகம் பதிப்பகம்
பிரிவு: ILA-02 – 5033

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை، தஞ்சாவூர்.

/ Islamic Literature

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *