செய்யும் தாெழிலே தெய்வம்

செய்யும் தாெழிலே தெய்வம்

Image result for செய்யும் தொழிலே தெய்வம்நூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: செய்யும் தாெழிலே தெய்வம்
ஆசிரியர் : சுகி சிவம்
பதிப்பகம் : சுகி புக்ஸ்
பிரிவு : GMA -1559

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை، தஞ்சாவூர்

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *