காற்றுக்குத் திசை இல்லை

காற்றுக்குத் திசை இல்லை

Image may contain: 3 peopleநூல்கள் அறிவோம்

நூல் பெயர்: காற்றுக்குத் திசை இல்லை
ஆசிரியர் : இந்திரன்
பதிப்பகம் : உயிர்மை பதிப்பகம்
பிரிவு :GL-02 -2764

நுால்கள் அறிவாேம்

அஞ்சுமன் அறிவகம்
அய்யம்பேட்டை، தஞ்சாவூர்.

/ General Tamil

Share the Post

About the Author

https://t.me/pump_upp

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *