காதியானி ச்சி..ச்சி..

காதியானி ச்சி..ச்சி..

நூல்கள் அறிவோம்
நூல் பெயர்: காதியானி ச்சி..ச்சி..
ஆசிரியர்: அபூநசீபா எம். எஃப். அலீ
பதிப்பகம் :குகைவாசிகள் பதிப்பகம்
பிரிவு : IA-2.2
நுால்கள் அறிவாேம்
அச்சு அசலாக முஸ்லிம்
ரூபத்தில் ஒரு பிரிவினர்
உருவாகிக்கொண்டிருக்கும்,
ஆனால் அவர்கள் முஸ்லிம்கள்
அல்லவே அல்ல என்று
அடித்துச் சொல்வதற்குப்
பொருத்தமான உதாரணம்
காதியானிகள். அவர்களின்
பொய் நபியான மிர்சா
குலாமைத் தோற்கடிக்கும்
இன்னொரு பொய்யனைக்
கடந்த நூறு ஆண்டுகளில்
இன்னும் உலகம்
கண்டுகொள்ளவில்லை.
மிர்சாவின் வழிகேடுகளை
அம்பலப்படுத்தும் நூல்கள்
வரிசையில் இந்நூல் முதல்
பாகம். இதை முதலில் படிக்க
வேண்டியவர்கள் காதியானிகள்
மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு
முஸ்லிமும். இந்துவும்.
கிறித்தவரும்.
*அஞ்சுமன் அறிவகம்*
அய்யம்பேட்டை, தஞ்சாவூர்.

/ Islamic Tamil

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *